Regulamin

REGULAMIN ZAKUPU na stronie internetowej www.polkolonie2021.pl

§ 1 Postanowienia wstępne

1.1. Sklep internetowy polkolonie2021.pl działający pod adresem https://polkolonie2021.pl/ prowadzony jest przez:

Grupę Edukacyjną Soward Sp. z o.o. Sp. kom. zarejestrowaną pod adresem ul. Drogowców 33/35, 42-202 Częstochowa, woj. śląskie NIP: 9492240788, REGON: 384746265, KRS: 0000811176. zwana dalej „Sprzedawcą”

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do klientów niebędących Konsumentami (z wyjątkiem §12.), korzystających ze Sklepu Internetowego, usług świadczonych drogą elektroniczną lub zawierających Umowy Sprzedaży i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu. Przedmiotem zakupu jest koncepcja organizacji wypoczynku i prowadzenia zajęć dla dzieci w ramach pakietu Soward Summer i Soward Winter (scenariusze zajęć). Dokonując zakupu Klient zobowiązuje się do używania nazwy handlowej Soward Summer lub Soward Winter.

1.3. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a) Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c) włączona obsługa plików cookies.

 1.4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością infrastruktury technicznej Klienta ze Sklepem Internetowym.

1.5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

1.6 Strona internetowa https://polkolonie2021.pl  dalej „Strona”, prowadzi głównie sprzedaż pakietów półkolonijnych przygotowanych w oparciu o własne know-how, które zostało zdobyte w trakcie organizacji tego typu zajęć.

§ 2 Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba, że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego: 

2.1. Dni Robocze – wszystkie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z polską ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. 1951 Nr 4 poz. 28) ;
a) Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa nadają zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym;
b) Kody Dostępu – dostarczany Klientowi unikalny ciąg liczb, liter lub innych znaków pisarskich, będący kluczem aktywacyjnym do Strefy Partnera https://partner.polkolonie2021.pl/. Kodem dostępu jest również login i hasło dostarczone emailem.
c) Konsument – Klient, będący osobą fizyczną dokonującą zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą;
d) Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego wspomagająca składanie zamówień, poprzez prezentowanie Klientowi Produktów przez niego wybranych, jak również umożliwiająca zmianę danych zamówienia takich jak w szczególności: ilość Produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności.

2.2. Podmiot realizujący płatność Stripe, zewnętrzny w stosunku do Sprzedawcy podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą lub kartą kredytową;
a) Portal Strefa Partnera Półkolonie 2020 https://partner.polkolonie2021.pl/  – portal prowadzony pod adresem https://partner.polkolonie2021.pl/  przeznaczony do realizacji usług drogą elektroniczną polegających na udostępnianiu materiałów, dokumentacji, know-how Grupy Edukacyjnej Soward Sp. z o.o. Sp. kom. dotyczących organizacji półkolonii dla dzieci i młodzieży  chronionych jako utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegające ochronie innymi prawami własności intelektualnej.
b) Produkty – łącznie Towary i Kody Dostępu;
c) Sklep Internetowy– prowadzony przez Grupę Edukacyjną Soward Sp. z o.o. Sp. kom. działającą pod adresem https://polkolonie2021.pl, sprzedający Produkty za pośrednictwem Internetu;
d) Towary – Produkty dostępne w Sklepie Internetowym, inne niż Kody Dostępu, stanowiące materiały do nauki oraz inne materiały takie jak m.in. książeczki z płytami CD i DVD.
e) Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
f) Użytkownik– każda osoba fizyczna odwiedzająca Sklep Internetowy lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

§ 3 Warunki korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.

3.2. Sprzedawca zamieszcza informacje o Produktach na stronie Sklepu Internetowego. Ceną wiążącą jest cena Produktu podana na stronie Sklepu Internetowego w chwili składania zamówienia przez Klienta.

3.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Produktów, oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

3.4. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

3.5. Całkowita wartość zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy płatności. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

3.6. W razie utworzenia Konta w Sklepie zgodnie z pkt. 6.3. Klient jest zobligowany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym.

3.7. Zabronione jest dokonywanie następujących czynności przez Klientów w ramach korzystania ze Sklepu:

umieszczanie w ramach Sklepu jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;

a) umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek treści naruszających przepisy prawa;
b) podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu zakłócenie działania Sklepu, wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów;
c) modyfikowania w sposób nieuprawniony treści dostarczanych przez Sprzedawcę, w szczególności podanych w ramach Sklepu cen lub opisów Produktów.

§ 4 Warunki składania Zamówień

 4.1. Klient może składać zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej  https://polkolonie2021.pl do złożenia zamówienia niezbędna jest:

rejestracja w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie formularza rejestracji znajdującego się na https://polkolonie2021.pl (imię i nazwisko, adres e-mail).

lub

wypełnienie pól: Informacje o Kliencie (adres e-mail) oraz Adres rozliczeniowy” (imię i nazwisko, adres , numer telefonu, NIP, nazwa firmy) bez konieczności rejestracji.

Poprzez dokonanie rejestracji lub wypełnienie pól wskazanych w pkt. 4.1.(b), Klient oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptuje go.

4.2. Katalog Produktów wraz z cenami prezentowany na Stronie Internetowej nie stanowi oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Klient, składając w Sklepie Internetowym kompletne Zamówienie z godnie z pkt. 4.3 poniżej, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych Produktów. Wysłanie przez Sklep Internetowy potwierdzenia przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej i skutkuje zawarciem umowy sprzedaży.

4.3. Złożenie kompletnego zamówienia obejmuje wskazanie przez Klienta:

 1. Produktu, który chce nabyć, przez wybór znajdującego się na stronie Sklepu Internetowego polecenia „Dodaj do Koszyka”;
 2. sposobu płatności za pośrednictwem Podmiotu realizującego płatność oraz uiszczenia tej płatności;
 3. dokładnego adresu dostawy lub poprawnego emaila.

4.4. Klient posiada prawo wyboru formy płatności, zgodnie ze wskazaniami w formularzu zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo ograniczenia form płatności w stosunku do zamówień, których realizacja ma zostać dokonana na terytorium Unii Europejskiej, ale poza terytorium Polski. Klient nie ma możliwości łączenia różnych form płatności w jednym zamówieniu.

4.5. Niezwłocznie po złożeniu przez Klienta zamówienia Sklep Internetowy przesyła Klientowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożonego zamówienia. Z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia zamówienia uważa się, iż strony zawarły Umowę Sprzedaży.

Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu przekazania zamówienia do realizacji, o czym Klient jest informowany drogą mailową. Zmiany mogą dotyczyć:

a) rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie,

b) zmiany ilości zamówionych Produktów,

c) zmiany w adresie dostawy,

d) zmiany danych na fakturze,

e) zmiana dokumentu sprzedażowego (faktura/paragon).

W przypadku rezygnacji z całości lub części zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot odpowiednio części lub całości zapłaty, nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 (trzech) Dni Roboczych od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez Spółkę. Zasady zwrotu należności Klientom zostały szczegółowo opisane w § 7 poniżej.

4.7. Zmian można dokonywać zgłaszając je drogą mailową na adres: polkolonie2020@soward.eu

§ 5 Realizacja zamówienia

5.1. Zamówienie trafia do realizacji po otrzymaniu przez Sklep Internetowy potwierdzenia wykonania transakcji od Podmiotu realizującego płatność, o czym Klient jest informowany drogą mailową. W przypadku Towarów, Sprzedawca niezwłocznie informuje Podwykonawcę o szczegółach zamówienia niezbędnych do koordynacji wysyłki zamówienia.

5.2. Okres realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności Produktu oraz terminu otrzymania potwierdzenia wykonania transakcji od Podmiotu realizującego płatność.

5.3. W przypadku braku zamówionego Produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu rejestracji lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta w formularzu rejestracji lub formularzu zamówienia. W takim przypadku Sprzedawca może:

w zależności od sytuacji zaproponować Klientowi:

a) anulowanie całości zamówienia (w takiej sytuacji Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);

b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w takiej sytuacji zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sprzedawca będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie); albo

c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w takiej sytuacji realizacja składających się na zamówienie Produktów zostanie dokonane w różnych terminach).

Odstąpić od umowy sprzedaży w ciągu 30 dni liczonych od daty zawarcia umowy. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry – Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 (trzech) dni od dnia wysłania oświadczenia o  odstąpieniu od umowy.

Zasady realizacji zamówień Towarów:

5.4. Zamówienia realizowane są wyłącznie w Dni Robocze, w godzinach 9:00 – 15:00.

5.5. Czas realizacji zamówienia wskazany przez Sklep Internetowy jest sumą czasu skompletowania Towarów przez Podwykonawcę, przekazania ich do wysyłki i transportu za pośrednictwem Podmiotu realizującego przesyłkę. Liczony jest on od momentu potwierdzenia zamówienia przez Sklep Internetowy i wynosi od 3 do 7 Dni Roboczych.

5.6. Towar jest wysyłany przez Podwykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5.7. Zamówienie zostanie dostarczone pod adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówieniowym. Wszelkie  zmiany w zakresie adresu dostawy dokonane przez Klienta po wysłaniu zamówienia (błędny adres, nieodebranie przesyłki w terminie itp.) dokonywane będą na koszt Klienta. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.

Zasady realizacji zamówień Kodów Dostępu:

5.8. Klient uzyskuje Kod Dostępu drogą mailową w ciągu 48 godzin po potwierdzeniu zrealizowania płatności przez Podmiot realizujący płatność. Kody Dostępu wysyłane są na adres e-mail, który Klient podał w formularzu rejestracji. Realizacja Kodów Dostępu następuję na Portalu https://partner.polkolonie2021.pl/ , a nie w Sklepie Internetowym, gdzie dokonuje się wyłącznie ich zakupów.

5.9. Po upływie przewidywanego czasu na dostarczenie zamówionego Kodu Dostępu uprasza się o sprawdzenie folderu SPAM na koncie e-mail Klienta. W przypadku stwierdzenia braku wiadomości z zamówionym Kodem Dostępu prosimy o kontakt ze Sklepem Internetowym pod adresem e-mail: polkolonie2020@soward.eu

§ 6 Usługi Elektroniczne świadczone w ramach Sklepu

6.1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego nieodpłatnie następujące usługi elektroniczne na rzecz Użytkowników:

a) zakładanie Konta,
b) umożliwianie składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży;
c) umożliwienie korzystania z usług Koszyka;
d) umożliwienie przeglądania treści umieszczonych w ramach Sklepu;
e) Newsletter.

6.2. Sprzedawca dodatkowo, na rzecz Użytkowników którzy utworzyli Konto, świadczy nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu następujące usługi:

a) podtrzymywanie sesji po zalogowaniu się przez Użytkownika do Konta (za pomocą przeglądarki).
b) przechowywanie i udostępnianie historii Zamówień.

6.3. Korzystanie z Konta możliwe jest po wypełnieniu formularza rejestracji w tym podaniu następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło, a następnie kliknięciu pola „Zarejestruj”

6.4. Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia założenia Konta wysłanego przez Sprzedawcę na adres email podany przez Użytkownika w toku rejestracji. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

6.5. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

6.6. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania Produktu do Koszyka.

6.7. Koszyk świadczony jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Użytkownika.

6.8. W celu rozpoczęcia świadczenia usługi Newsletter, wymagane jest wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera przez Użytkownika poprzez udostępnienie swojego adresu e-mail w odpowiednim polu na stronie Sklepu Internetowego lub zaznaczenie odpowiedniego checkboxu oraz jej potwierdzenie poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany przez Sprzedawcę na adres e-mail podany przez Użytkownika.

6.9. Newsletter świadczony jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z Newslettera w szczególności poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdym Newsletterze przesyłanym do Klienta w formie wiadomości e-mail lub wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7 Odstąpienie od umowy

 7.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Bieg terminu rozpoczyna się od dnia objęcia w posiadanie Produktu przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę inną niż przewoźnik.

7.2. W przypadku Umowy, która:

a) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w pkt. 5.1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części;
b) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów.

7.3. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt. 7.1. wystarczy przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem tego terminu za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 1.

7.4. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

7.5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

7.6. W przypadku zwrotu płatności Sprzedawca za pośrednictwem Podmiotu realizującego płatność dokona zwrotu przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zażądał innego rozwiązania.

7.7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.8. Konsument ma obowiązek odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

7.9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

7.10. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7.11. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 pkt. 1- 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w tym m.in. do umów:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

c) o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

7.12. W przypadku Towarów odstąpienie od Umowy jest możliwe tylko wówczas, gdy Towar jest w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Dodatkowo w przypadku płyt CD lub DVD zwrot jest możliwy jedynie wraz z książeczką oraz pod warunkiem, że Klient nie usunął ich oryginalnego opakowania. Wraz z Towarem Klient ma obowiązek zwrócić paragon lub fakturę.

7.13. Kody Dostępu, z uwagi na ich charakter, nie mogą zostać zwrócone po ich aktywowaniu na https://partner.polkolonie2021.pl/ , zgodnie z art. 16 lit. m dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów

§ 8 Reklamacje

8.1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi. Jeżeli Klient nie jest konsumentem, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

8.2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednakże bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

8.3. Reklamację, w tym reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, należy zgłosić listownie lub drogą elektroniczną na odpowiednie adresy e-mailowe lub pocztowe Sprzedawcy podane w § 1 niniejszego Regulaminu. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

8.4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania reklamacyjnego. Jeżeli  Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego  terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.

8.5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na złożone reklamacje tylko i wyłącznie drogą komunikacji poprzez e-mail.

8.6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedawca naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany Produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany Produkt niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 (trzech) Dni Roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

8.7. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy Klient zobowiązany będzie dostarczyć Produkt na koszt Sprzedawcy na adres podany w § 1pkt. 1 niniejszego Regulaminu.

Warunki reklamacji Towarów

8.8. Za wniesienie reklamacji rozumie się odesłanie Towaru na adres Sklepu Internetowego z dopiskiem: Sklep Internetowy – reklamacja. Do przesyłki należy dołączyć kopię dowodu zakupu (paragon bądź faktura VAT) oraz pismo zawierające następujące dane:

a) określenie reklamującego (imię i nazwisko / nazwa Klienta, adres zwrotny, e-mail, ewentualnie numer telefonu),
b) określenie Towaru (nazwa Towaru, jego ilość, data nabycia, numer transakcji),
c) powód reklamacji (opis wad, uszkodzeń, powód powstania).

8.9. Do zachowania terminów, o których mowa w pkt. 8.2. wystarczy wysłanie reklamacji Towaru na adres Sprzedawcy, przed upływem tego terminu.

8.10. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji koszty przesyłki Towaru do Sprzedawcy nie są zwracane Klientowi.

Warunki reklamacji Kodów Dostępu

8.11. Klient ma prawo do reklamacji nabytego Kodu Dostępu w następujących przypadkach:

a) przesłany Kod Dostępu nie umożliwił otrzymania dostępu do Portalu https://partner.polkolonie2021.pl/;
b) w ciągu 3 Dni Roboczych od dokonania płatności nie zostanie Klientowi przesłany e-mail o realizacji zamówienia płatności przez Podmiot realizujący płatność i tym samym Klient nie otrzyma Kodu Dostępu w terminie wskazanym w §5 punkt 5.8.

8.12. Za wniesienie reklamacji rozumie się przesłanie wiadomości mailowej z adresu e-mail, który został podany przez Klienta w formularzu rejestracji na adres: polkolonie2020@soward.eu z reklamacją, która zawierać będzie następujące dane:

 1. Określenie reklamującego (imię i nazwisko / nazwa Konsumenta, adres zwrotny, e-mail, ewentualnie numer telefonu)
 2. Określenie Kodu Dostępu (nazwa Produktu, jego ilość, data nabycia, numer transakcji)
 3. powód reklamacji (opis wad, uszkodzeń, powód powstania).

8.13. Różnice pomiędzy wizualizacją Produktu dostępnego w Sklepie Internetowym wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu elektronicznego Klienta (kolor, proporcje, itd.), z którego korzysta on do korzystania z Portalu https://partner.polkolonie2021.pl/, nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego Kodu Dostępu.

§ 9 Odstąpienie od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną oraz postępowanie reklamacyjne

9.1. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

9.2. Użytkownik może odstąpić od umowy, składając oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, przesyłając je drogą elektroniczną lub na adres pocztowy Sprzedawcy.

9.3. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt. 7.1. wystarczy przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem tego terminu za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 1. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe

9.4. W przypadku umów o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy. Klient może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym i bez podawania przyczyny wysyłając oświadczenie o wypowiedzeniu na adres e-mail Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym  z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku naruszania przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu.

9.5. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedawcę usług świadczonych za pomocą Sklepu Internetowego, Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na odpowiednie adresy e-mailowe lub pocztowe Sprzedawcy podane w § 1 niniejszego Regulaminu. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. Reklamacja powinna być złożona w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym usługa nie została wykonana lub została wykonana nienależycie.

9.6. Reklamację rozpatruje Sprzedawca w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.

9.7. W przypadku przekroczenia terminu określonego w ust. 9.5. reklamacja nie będzie rozpatrywana. O przyczynie nierozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Użytkownika.

§ 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

10.1 Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php , http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

10.2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

10.3 Powyższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Sprzedawcy o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Sprzedawcę na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany.

§ 11 Zasady korzystania z Portalu Strefa Partnera Półkolonie 2020 https://partner.polkolonie2021.pl/

 11.1. Aktywacja Kodu Dostępu na Portalu Strefa Partnera Półkolonie 2020 https://partner.polkolonie2021.pl/ jest równoznaczna z aktywacją licencji niewyłącznej na korzystanie przez Klienta z Portalu przez czas przewidziany w ramach danego Kodu Dostępu, zgodnie z Regulaminem tego Portalu i opisem przy konkretnym Kodzie Dostępu.

11.2. Licencja na korzystanie z Portalu https://partner.polkolonie2021.pl/ upoważnia jedynie do jej wyświetlania tylko przez Klienta, któremu został udostępniony Kod Dostępu, z zastrzeżeniem przepisów prawa autorskiego o dozwolonym użytku.

11.3. Klient zobowiązuje się nie rozpowszechniać zakupionego Kodu Dostępu, nie dokonywać kopii, nie zmieniać, nie modyfikować, nie sprzedawać, nie wykorzystywać Aplikacji w celach innych niż wskazane przy opisie Produktu na stronie

11.4. Szczegółowe wymagania techniczne niezbędne do korzystania z https://partner.polkolonie2021.pl/:

a) Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet oraz z systemem operacyjnym Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 wyposażonym w następujące przeglądarki:

– Google Chrome – najnowsza stabilna wersja

– Mozilla Firefox – najnowsza stabilna wersja

– Microsoft Edge – najnowsza stabilna wersja

– Opera – najnowsza stabilna wersja

Lub

 systemem operacyjnym macOS wyposażonym w następujące przeglądarki:

– Apple Safari – najnowsza stabilna wersja

b) Konfiguracja sprzętowa komputera musi spełniać minimalne wymagania określone przez producenta systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej. Komputer powinien być wyposażony w kartę dźwiękową, słuchawki lub głośniki.

c) W przypadku użytkowników urządzeń mobilnych:

– iOS 10.0 i wyższe – modele od 2012 roku: iPhone 5, iPod Touch (6. generacji), iPad (4. generacji)

– Android w wersji 5.0 i wyższej, 1GB RAM

11.5. Sprzedawca nie gwarantuje prawidłowego działania Portalu https://partner.polkolonie2021.pl/ Klientom nie spełniającym wymogów technicznych określonych powyżej.

11.6. Licencja upoważnia tylko i wyłącznie do uruchomienia półkolonii, gdzie  podmiot, który dokonał zakupu licencji jest organizatorem, wykonawcą i sprzedawcą półkolonii jednocześnie.

11.7. Podana wiedza w Portalu Strefa Partnera Półkolonie 2020 https://partner.polkolonie2021.pl/ jest prawnie chroniona przepisami dot. prawi autorskich.

§12 Dane osobowe w Sklepie

12.1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca tj. Grupa Edukacyjna Soward Sp. z o.o. Sp. kom. Grupę Edukacyjną Soward Sp. z o.o. Sp. kom. zarejestrowaną pod adresem ul. Drogowców 33/35, 42-202 Częstochowa, woj. śląskie NIP: 9492240788, REGON: 384746265, KRS: 0000811176, E-mail: polkolonie2020@soward.eu

12.2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego (w tym w ramach składania zamówień, zakładania Konta oraz zapisów na Newsletter)internetowego zbierane są w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz realizacji Umowy Sprzedaży, w tym wysyłki Produktów wyłącznie na czas niezbędny dla realizacji tego zamówienia, w tym ewentualnych reklamacji opisanych §8 i §9.

12.3. Każdemu Klientowi Sklepu Internetowego przysługuje w każdym czasie dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do żądania przeniesienia swoich danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub wniesienia sprzeciwu wobec tego przetwarzania w dowolnym momencie, jak również możliwość całkowitego usunięcia konta Klienta. Modyfikacja i usunięcie danych osobowych możliwe jest poprzez dokonanie odpowiednich zmian po zarejestrowaniu się w zakładce „Moje konto”. Aby usunąć konto Klienta, należy skontaktować się w tym celu ze Sklepem Internetowym drogą mailową na adres: polkolonie2020@soward.eu

12.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do

a) założenia Konta skutkuje brakiem możliwości założenia tego konta;

b) zamówienia usługi Newsletter skutkuje brakiem możliwości realizacji tej usługi;

c) zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 12.5. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie https://polkolonie2021.pl/polityka-prywatnosci/  poświęconej polityce prywatności.

§13 Postanowienia dotyczące Klientów niebędących Konsumentami

13.1. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

13.2. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia w dowolnej formie.

13.3. Ani Sprzedawca ani jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.

13.4. W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności Sprzedawcy, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu ostatniej Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych.

13.5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

13.6. W odniesieniu do Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§14 Postanowienia końcowe

 14.1. Regulamin obowiązuje od dnia 15.12.2022

 14.2. W zakresie, w jakim jest to dozwolone przepisami prawa, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze Sklepu Internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (prace modernizacyjne etc) lub innych przyczyn od niej niezależnych, w szczególności spowodowane siłą wyższą (np. huragan, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, katastrofa, strajk, zamieszki, wojna, cyberatak i inne).

14.3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

14.4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn takich jak: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, zmiany techniczne sklepu internetowego – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

14.5. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca bezpośrednio poinformuje Klientów za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Klienta adres e-mail oraz opublikuje nowy tekst Regulaminu na stronie Sklepu.

14.6. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. W przypadku Klientów którzy zawarli Umowę o Świadczenie Usług, tj. posiadających Konto, mają oni prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu pozostaje bez znaczenia dla zawartych przez Klienta i Sprzedawcę Umów Sprzedaży przed zmianą Regulaminu.

14.7. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem URL https://polkolonie2021.pl/regulamin/ , skąd Klienci mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.

14.8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

(FORMULARZ TEN NALEŻY WYPEŁNIĆ I ODESŁAĆ TYLKO W PRZYPADKU CHĘCI ODSTĄPIENIA OD UMOWY)

Grupa Edukacyjna Soward Sp. z o.o. Sp. kom. zarejestrowana pod adresem ul. Drogowców 33/35, 42-202 Częstochowa, woj. śląskie NIP: 9492240788, REGON: 384746265, KRS: 0000811176.,

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*): _________________________________

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): _______________________________

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ____________________________________

– Adres konsumenta(-ów): ______________________________________________

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): _____________________________________________________________

– Data: ______________________

(*) Niepotrzebne skreślić.

———————————————————————————

 KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Grupa Edukacyjna Soward Sp. z o.o. Sp. kom. zarejestrowana pod adresem ul. Drogowców 33/35, 42-202 Częstochowa, woj. śląskie NIP: 9492240788, REGON: 384746265, KRS: 0000811176.;
 2. Z administratorem danych można skontaktować się poprzez adres e-mail: polkolonie2020@soward.eu lub pod numerem telefonu: 576 388 003.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia zapisów na zajęcia Brainy, na podstawie art. 6. ust. 1 lit. a) RODO.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3., a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
 5. Ma Pan/i prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 6. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO;
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe aczkolwiek i niezbędne do wzięcia udziału w w/wym. zapisie.

 Cezary Wosiński (podpis organizatora / administratora) Grupę Edukacyjną Soward Sp. z o.o. Sp. kom. zarejestrowaną pod adresem ul. Drogowców 33/35, 42-202 Częstochowa, woj. śląskie NIP: 9492240788, REGON: 384746265, KRS: 0000811176.

 
Scroll to Top